Aanbod Onderwijsgilde Oost

 

Het startpunt van ons aanbod is uw vraag.

Wij bieden passende maatwerkwerkopleidingen, coaching en begeleiding die aansluit op je persoonlijke ambities en op de ambities van je organisatie.

Onderwijsgilde Oost heeft een brede range aan expertise er ervaring, waarmee we jou, je organisatie of je team in hun kracht kunnen zetten, handelingsbehendigheid ontwikkelen en de basis leggen voor groeipotentieel. 

Onderwijsgilde Oost is er voor scholen, teams, startende en ervaren leerkrachten, ib’ers, onderwijs assistenten en Pedagogisch medewerkers die zich willen blijven ontwikkelen. Die willen beschikken over actuele kennis en vaardigheden, die nieuwsgierig zijn en willen onderzoeken wat er allemaal mogelijk is in onderwijs en opvang voor kinderen tot 12 jaar. 

Didactisch vakmanschap

Didactisch handelen versterken en ontwikkelen

Het  werken met het EDI-model is geen garantie voor het versterken van het onderwijs. Het hanteren van de uitgangspunten, hierop begeleiden en dit gebruiken als kader brengt wel een sterke beweging in school teweeg en tegelijkertijd geeft het de rust die kloppend is. Op basis van vragen van de school bieden wij maatwerk om het pedagogisch- didaktisch handelen van leerkrachten aan te scherpen. Zicht krijgen op een doorgaande lijn, voorspelbaarheid voor kinderen, en ruimte voor een persoonlijke  invulling van dit handelen passend bij visie en uitgangspunten van de school zijn kenmerkend in dit professionaliseringstraject. 

Hoogwaardig taal/leesonderwijs 

Wil je je (met je team) professionaliseren op het gebied van taal/lezen tijdens een studiedag, of wil je bijv. het begrijpend lezen een boost geven, neem dan contact op met ons. Na een intakegesprek is het duidelijk wat de mogelijkheden, de duur en de intensiteit. Het kan gaan om inspiratie-bijeenkomsten, om verbetertrajecten of een verdieping van bijv. het spellingonderwijs of het leren lezen in groep 3 zonder methode.

Thematisch werken in de onderbouw of de hele school

Thematiseren van het onderwijs kan de hele dag, of het kan ook in het klein in de middag of tijdens een thema-uur, in de onderbouw of met de hele school. Essentie is dat het thema als leerstofverbinder, als leidraad én inspirator dient, zodat hoge motivatie en betrokkenheid van kinderen en leerkracht zijn gegarandeerd. Overweeg je om hiermee te starten, of om thema’s te gaan verdiepen  en/of  integreren binnen (bijna) alle vakgebieden of ontwikkelingsgericht onderwijs vorm te geven, dan gaan we deze uitdaging graag aan met jullie. Samen ontdekken en onderzoeken we de (on)mogelijkheden en de enorme reikwijdte die perspectief kan bieden. Wij hebben heel veel jaren praktijkervaring met dit onderwerp.

Pedagogisch Vakmanschap

Een positieve groep vormen

Een positieve groep vormen vraagt iets meer dan het doorlopen van een programma met Energizers en opdrachtjes in de startweken van een schooljaar. Het vraagt van een leerkracht schaken op 3 borden. Het gaat om bouwen aan onderlinge samenhorigheid in de groep, orde houden  en een goede werkhouding aanleren. Je eigen pedagogische visie is onvermijdbaar van grote invloed op het wel of niet bereiken van je doel.

Een positieve groep begint bij een goed verwoord ideaal beeld en vraagt daarna om vertaling naar zichtbaar concreet gedrag van leerling en leerkracht. 

Lastig gedrag begrijpen en beïnvloeden

Ongewenst gedrag van kinderen is een signaal. Het kind heeft een probleem of heeft iets anders nodig in die situatie om gewenst gedrag te laten zien. Wat ga je als leerkracht doen of laten om het kind in staat te stellen het gewenste gedrag te laten zien. Om dat te bepalen is het handig om meer kennis en inzicht te hebben in gedrag en gedragsverandering. Ook kennis over enkele specifieke gedragsproblemen kunnen je helpen om te kiezen voor goede interventies. Hoe meer kennis over en tools voor het beïnvloeden van gedrag  je in je bezit hebt, hoe makkelijker het wordt om goed te kiezen. 

Ouderbetrokkenheid vormgeven

Ouders betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen is heel belangrijk. Maar wat is betrokkenheid eigenlijk? Hoe kun je ze betrekken? Wat levert het op? Hoe ver wil je daarin gaan? Samen visie vormen op ouderbetrokkenheid en daar praktische handen en voeten aan geven, geeft rust en duidelijkheid voor leerkracht en ouder.

In gesprek met ouders     

Het is belangrijk om een goed gesprek met ouders te hebben over hun eigen kind. In een goed gesprek wordt er goede informatie gegeven, weet de leerkracht en de ouder wat het doel van het gesprek is en is er wederzijds vertrouwen. 

Hoe bouw je aan dit vertrouwen? Hoe zorg je voor duidelijkheid en structuur in het gesprek? Welke communicatieve vaardigheden heb je nodig om een gesprek goed te leiden? Wat kun je doen als het gesprek niet lekker verloopt of als ouders emotioneel reageren? Hoe kun je je gespreksstijl aanpassen aan de verschillende ouders?

In gesprek met kinderen

Er zijn verschillende redenen om met een kind in gesprek te gaan; een gezelligheidspraatje om de relatie te verstevigen, een gesprek over onderwijsbehoefte, leerdoelen of welbevinden, een probleem oplossen of een disciplinair gesprek. Ieder gesprek heeft een ander doel en dus ook een andere aanpak. Wat vraagt elk gesprek aan communicatieve vaardigheden en hoe krijg je kinderen aan het praten?

Executieve functies versterken

OM goed te kunnen leren en werken is het nodig dat de executieve functies van kinderen zich ontwikkelen. Hoe kun je deze complexe denkprocessen sturen en ontwikkelen of ondersteunen?

Post HBO Opleidingen

Post HBO Intern Begeleider

In samenwerking met Iselinge Hogeschool te Doetinchem verzorgen we De Post HBO  Intern begeleider.
Post HBO Intern Begeleider start schooljaar 2022-2023

Voor meer informatie zie de website www.iselinge.nl 

Het is ook mogelijk deze PostHBO incompany op de eigen locatie te laten verzorgen voor 1 of meer besturen in de eigen regio.

Post HBO Specialist Specifiek Onderwijsbehoefte en Gedrag

In samenwerking met de Katholieke Pabo te Zwolle en Iselinge Hogeschool te Doetinchem verzorgen we  de Post HBO Specialist Specifieke onderwijsbehoefte en gedrag. 

Voor meer informatie voor deze PostHBO zie de website www.kpz.nl

Het is ook mogelijk deze PostHBO incompanu op de eigen locatie te laten verzorgen voor 1 of meer besturen in de eigen regio.

Onderwijs- en teamontwikkeling

Visieontwikkeling en/of implementatie van de visie 

Als er een gezamenlijke missie, visie en gedeelde waarden zijn, dan kan iedereen gaan onderzoeken, ontwerpen, maken. Dan kan iedereen zien waar het klopt. Of waar het wellicht schuurt. 

Met het team gaan we op weg om een vitale visie te formuleren die in alle hoeken en gaten van de school zichtbaar is/wordt. Een krachtige visie geeft zin en betekenis aan het handelen in school, naast het gevoel voor richting. Een gezamenlijke koers is de manier om de opbrengsten van de school te versterken. 

Werkwijze: Samen met de directie wordt er een traject bepaald, kunnen we werken met een stuurgroep (mede afhankelijk van teamgrootte). Een intensieve coaching van de directie/ MTMet afwisselende werkvormen, passend bij het team,.

De basis op orde: werken aan duurzame onderwijskwaliteit

van zwak, via voldoende naar goed naar excellent

Iedereen wil goed onderwijs realiseren, wat dat precies is is lastiger te formuleren. We maken gebruik van verschillende instrumenten om eerst de kwaliteit van een school in beeld te brengen om vervolgens vast te stellen wat er nodig is om het onderwijs, de leerkrachten op deze school nog beter te maken. 

Hoe kun je van voldoende naar goed komen? Elke fase van schoolontwikkeling laat specifieke factoren zien en vraagt om een verschillende aanpak wat betreft onderwijskundige accenten, werken aan het pedagogisch klimaat, sturing en leiderschap. We werken vanuit de vraag wat er nodig is in de context van jullie schoolsysteem:  Wat vraagt het aan leiderschap? Welke professionaliseringsbehoefte is er? Hoe wordt het leren van de collega’s ondersteund?  Autonomie en diepgaand samenwerken gaan hand in hand om dit vorm te geven. 

Omdat dit een maatwerkaanbod is, is het altijd toegesneden op jouw school met jullie leerkrachten, passend bij de visie op onderwijs, ontwikkeling en leren die bij jullie school hoort. Onze ervaring is dat élke school een goede of excellente school kan worden. 

Kindcentrum: alles onder één dak

Onderwijsgilde Oost begeleidt de directie / locatieleider en evt het team bij het realiseren en uitvoeren van een kindcentrum waarbij kinderopvang én school middels een visie- en implementatietraject vanuit een gezamenlijke visie komen tot prachtige resultaten. Onderwijsgilde oost kan dit proces inhoudelijk begeleiden, dit betekent: visie-ontwikkeling en realisatie 

Teamontwikkeling en Team coaching

Samen optrekken als team leidt tot een hogere onderwijskwaliteit en bevordert het werkplezier voor elke leerkracht. Wat betekent het eigenlijk om samen op te trekken? 

Het team bestaat uit verschillende persoonlijkheden met ieder zijn eigen behoefte, kracht en valkuilen. Gedeelde visie leidt bijzonder genoeg niet altijd tot overeenkomstig handelen. Niet alle leerkrachten beschikken over gelijkwaardige pedagogische en didactische kwaliteiten. Onbedoelde miscommunicatie leidt soms helaas ook tot verstoorde relaties. Mogelijk staat een gezellige familiecultuur in de weg voor kwaliteit.

Samen met het hele team gaan we aan de slag om te werken aan een professionele teamcultuur, waar waardering en respect voorop staan. Een team waar met elkaar het gesprek gevoerd wordt over visie, kwaliteit en concreet handelen. Een team waar ieder teamlid niet alleen verantwoordelijkheid neemt voor de eigen groep, maar de school als geheel. Een team waar men niet naast elkaar, maar met elkaar werkt in het belang van elk kind.

Leerkracht coaching, intervisie en supervisie

Persoonlijke groei op professioneel gebied vraagt om effectief en structureel te reflecteren op je eigen concrete handelen. Dat kun je tot op zekere hoogte alleen of met een collega. Tegelijk weten we allemaal dat ieder mens zijn eigen blinde vlek heeft, niet altijd zicht heeft op de gevolgen van eigen handelen en niet altijd weet welke stap je moet nemen om weer vooruit te komen. Ook zien we dat goedbedoelde tips soms geen enkele vooruitgang geven en kunnen we niet achterhalen waarom de tips niet werken of willen lukken. Soms gaat alles goed, maar wil je toch vooruit en weet je niet waarheen en hoe. 

Een goed gesprek met goede vragen helpt belemmerende gedachten wegruimen, onbekende mogelijkheden omhoog halen en geeft zicht op nieuwe wegen.

Onderwijsgilde oost biedt coaching, intervisie en supervisie voor leerkrachten en leidinggevenden.